Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

Marketing 3.0 >Integrity CSR ภาคพิศดาร

การตลาด 3.0 >CSR  คือ Integrity
สิ่งที่แตกต่างของการตลาด3.0 คือ  การตลาด 3.0 เพิ่มเรื่อง เครื่องมือตลาดOnline Marketing ที่ได้ว่ากันไปแล้ว 3 ตอนก่อน  ส่วน เรื่องกลยุทธ์ 3I's นั้นมี อัตลักษณ์ Identity  ภาพลักษณ์ Image   มีการเพิ่ม I ตัวที่ สามคือ Integrity  สิริลักษณ์  ในรูปแบบ CSR  โดย มี 3P's คือ  People เรื่องของสังคม  Planet เรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รักษ์โลก   และ Profit คือเรื่องของกำไร  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ     จากการวิจัยของคณะทีมงานที่ปรึกษา Marketing GURU Association   ที่ดำเนินการวิจัยให้กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)   การสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ของประเทศไทย  ได้ทำการสังเคราะห์มูลค่ามหภาคออกมา  และ หากท่านจะทำ CSR ก็ดูจาก  CSR ภายในก่อนคือ ดูแลพนักงาน สวัสดิการพนักงาน และ ธรรมภิบาลในองค์กรท่านก่อน ส่วนการทำ CSR ภายนอก มีแนวทางการทำ 4ด้านคือ  มองด้าน People
  1. ด้านการศึกษา    ซึ่งมองในภาพกว้างจะมี ตั้งแต่การส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน อย่างไทยรัฐวิทยา ด้านส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา  การส่งเสริมอาชีพ  การปรับความรู้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มูลค่าการศึกษา 262,000 ล้านบาท ปี 2554 งบประมาณภาครัฐลงไปต่อปี 6-7 หมื่นล้านบาท
  2. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  ทั้งสุขภาพพื้นฐาน  การป้องกัน และ การรักษาทางเลือก  ซึ่งท่านสามารถเลือกการส่งเสริมสุขภาพได้  ทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ  และความฉลาดทางอารมณ์EQ เช่นการให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการดูแลบุตรให้มีความฉลาดและสุขภาพจิตและกายดี   มูลค่าด้านสาธารณสุขมี 1,189,607 ล้านบาทในปี 2554  งบประมาณภาครัฐลงไป 2 แสนกว่าล้านบาท
  3. ด้านเสถียรภาพ ความมั่นคงและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน  คือการส่งเสริม ด้าน ป้องกันอาชญากรรม  ป้องปราบการทุจริต  ส่งเสริมธรรมภิบาล  เรื่องคนต่างด้าว  มูลค่า ประมาณ แสนกว่าล้านบาท  ต่อปี   งบประมาณภาครัฐลงไปก็ประมาณ แสนกว่าล้านต่อปี  
  4. ด้าน สังคมท้องถิ่น  ทั้งเรื่องการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  การเงินจุลภาค Micro Finance  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ชนกลุ่มน้อยเช่นชาวเขา  คนพิการ ผู้สูงอายุ  เด็กกำพร้า  ส่งเสริมการออมและประกันรายได้  การขจัดความยากจนช่วยเหลือผู้ยากจน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล ท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือชุมชน  โดยมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของแวดล้อมรอบๆชุมชนท้องถิ่น ตรงนี้อย่างให้เน้นชุมชนท้องถิ่นรอบๆ บริษัทหรือธุรกิจท่านก่อน   มูลค่าต่อปี 2.7  ล้านบาทในปี2544   งบประมาณรัฐลงไปประมาณ เกือบ 5 แสนล้านบาทต่อปี  
โดยสรุป  การส่งเสริมพื้นฐานภายในคนคือ ด้านการศึกษาความรู้และด้านสุขภาพกายและจิต หาก ด้านนี้แข็งแรง ก็คือส่งเสริมให้มี​ภูมิคุ้มกันจากภายใน ทั้งด้าน สมองปลูกปัญญา  ส่งเสริมสุขภาพ  การอยู่เป็นกลุ่มต้องส่งเสริมให้มีความปลอดภัย มั่นคง ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้สมานฉันท์ ให้มีความสงบสุข ซึ่งพันกับ ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นด้านภายนอก ซึ่งมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงตลอด ท่านในฐานะทำเพื่อสังคมจะทำอย่างไรให้ คนมีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล พอในการตัดสินว่า สมดุลควรจะอยู่ที่ใดระหว่างการพัฒนา เปลี่ยนแปลงเช่น AEC โลกาภิวัฒน์ กับการคงเก็บรักษาไว้  ในสิ่งที่ดีงานในอดีตเช่น วัฒนธรรม  ประเพณี  อัตลักษณ์ท้องถิ่น โดย ภูมิคุ้มกันดี ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้   นำไปสู่การช่วยเหลือกันพึ่งพากันเอง  และนำไปสู่ระดับมหภาคคือ ส่งเสริมความยั่งยืนของชาติ โดยสมดุลทั้ง 3 ด้านคือ  Profit  เศรษฐกิจเรื่องคุณค่าขจัดความยากจน  People สังคมและทุนมนุษย์ ประชาสังคม  Planet สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

  หากดูในแง่  Planet  มูลค่าป่ามี  30,808ล้านบาท     การรักษาสภาพดิน และความเสียหายจากดินพังทะลาย ดินเค็ม เสื่อมโทรมมีมูลค่า 9,643 ล้านบาท   ทรัพยาการน้ำอิทธิพลของน้ำ ภัยแล้ง น้ำท่วม และมูลค่าน้ำที่นำไปใช้ทางเกษตร  บริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว มีมูลค่า 266,214 ล้านบาท   ส่วนมลพิษ  มูลค่าการกำจัดมลภาวะและพิษ  การ รีไซเคิล  เท่ากับ 26,627  ล้านบาท  รวม มูลค่าประมาณ 4แสนกว่าล้านบาท งบประมาณภาครัฐลงไปด้าน นี้ประมาณ 4-5  หมื่นล้านบาทต่อปี   ส่วนด้าน Profit ท่านต้องตัดสินใจเองว่าจะดึงเรื่อง CSR ประเด็นใดมาเล่นให้เป็นประโยชน์กับองค์กรท่านมากที่สุด หรือตรงกับภาพลักษณ์   อัตลักษณ์​องค์กรท่านมากที่สุด นะครับ   จากตัวเลขที่สังเคราะห์มาเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ท่านเห็นมูลค่าที่มีต่อประเทศชาติ  ท่านอย่างจะทำด้านใดก็เลือกเอาเองนะครับ  ภายใน ภายนอก  ด้าน People สังคม   Planet สิ่งแวดล้อม  Profit ให้สะท้อนเป็นประโยชน์และผลกำไรต่อองค์กรท่านและส่วนรวมแบบสมดุล ครับ
hostgator coupon